Hiển thị tất cả 16 kết quả

Giá:20,990,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 5.66KVAr dùng cho tụ bù 100KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:16,450,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 3.40KVAr dùng cho tụ bù 60KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:14,700,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 2.83KVAr dùng cho tụ bù 50KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:13,750,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 2.26KVAr dùng cho tụ bù 40KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:11,500,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 1.7KVAr dùng cho tụ bù 30KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:10,280,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 1.42KVAr dùng cho tụ bù 25KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:9,200,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 1.13KVAr dùng cho tụ bù 20KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:8,200,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 0.849KVAr dùng cho tụ bù 15KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:7,400,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 0.57KVAr dùng cho tụ bù 10KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:13,350,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 2.83KVAr dùng cho tụ bù 50KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:12,350,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 2.26KVAr dùng cho tụ bù 40KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:10,100,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 1.7KVAr dùng cho tụ bù 30KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:9,280,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 1.42KVAr dùng cho tụ bù 25KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:8,200,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 1.13KVAr dùng cho tụ bù 20KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:7,200,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 0.849 KVAr dùng cho tụ bù 15 KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:6,400,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 0.57KVAr dùng cho tụ bù 10KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng